WWW.AHMETTURKAN.COM.TR

ZAMAN HER ŞEYİ ANLATIR

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa KÜTÜPHANE KANUNLAR YAŞ UYUM YASASI İLE İLGİLİ KANUN TASLAĞI

YAŞ UYUM YASASI İLE İLGİLİ KANUN TASLAĞI

e-Posta Yazdır PDF

MADDE – 1) 12.03.1971 ile 23.09.2010 tarihleri arasında;

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesine 28.06.2001 Tarih ve 4699 Sayılı Kanun 7 nci maddesi ile eklenen (d) fıkrası ile 94 ncü maddesine aynı kanunun 12 nci maddesi ile eklenen (c) fıkrasında sayılan suçlardan kesinleşmiş mahkumiyeti nedeniyle TSK’dan çıkarılanlar ile 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında

Kanunda düzenlenen TSK’dan çıkarılmayı gerektirecek nitelik ve yoğunlukta  disiplin suçları işleyerek haklarında Disiplin Mahkemelerince verilen ve kesinleşen disiplin cezaları sebebiyle TSK’dan çıkarılıp da haklarındaki ilişik kesme işleminin hukuka uygunluğu yargı kararı ile kesinleşenler hariç olmak üzere;

 

Yargı denetimine kapalı bir tasarruf ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmayı gerektiren suçlardan haklarında kovuşturma açılan ve bu gerekçe ile ilişiği kesilen ancak sonradan yargılanarak beraet ettiği halde idarece veya yargı kararı ile görevine iade edilmeyenler hakkındaki ilişik kesme işlemleri bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmıştır.

 

MADDE – 2) Bu kanun kapsamına girenlerin ileride emsallerinin yaş haddine kadar geçirdikleri statülere intibakları düzeltilmek üzere,

İlişik kesme tarihinde veya daha sonra emekli aylığı bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın emsallerinin statüsüne intibakları ve istekleri halinde bu statülerine veya eşdeğer devlet kadrolarına atamaları yapılır. 60 Gün içinde atama isteğinde bulunmayanlar, emsallerinin hizmet süresi ile unvan, rütbe, derece ve kademesi üzerinden emekliliğini istemiş sayılır. Ancak, halen emsalleri emeklilik süresini tamamlamamış bulunan ve herhangi bir kamu görevinde istihdam edilmeyenlere 25 fiili hizmet yılı üzerinden emeklilik aylığı bağlanır.

 

Emeklilik yaş haddini doldurmuş bulunanlara veya vefat etmiş olanların dul ve yetimlerine bağlanacak emekli aylığı ve diğer özlük hakları, yaş haddini doldurduğu veya vefat ettiği tarihteki emsalleri esas alınarak düzenlenir. Bu kanun kapsamına giren ancak emeklilik hakkını kazanmadan veya yaş haddini doldurmadan vefat edenlerin dul ve yetimlerine, emeklilik hakkını kazanıp kazanmadığına bakılmaksızın 25 fiili hizmet yılı üzerinden emeklilik aylığı bağlanır.

 

Bu madde kapsamında olan personelin varsa öğrenim giderleri borcu ortadan kaldırılır. Geçmişte tahsil edilen öğrenim giderleri yasal faizi ile birlikte iade edilir.

 

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde intibakı yapılanlara, ilişik kesme tarihinden intibakının düzeltildiği, görevine iade edildiği, eşdeğer bir kamu görevine atamasının yapıldığı veya vefat ettiği tarihe kadar geçen süre içindeki unvan, rütbe, derece ve kademelerine tekabül eden mali hakları yasal faizi ile birlikte topluca tazminat olarak ödenir.

 

Önceden emekli olmuş ve bir kamu görevine atanmış olanlara, verilecek tazminattan, emekli olanların ikramiye ve emekli aylıkları; önceden atanmış olanların atandıkları görevden dolayı aldıkları aylık ve mali ödemeler mahsup edilir.

 

Emsallerinin statüsüne eşdeğer bir kamu görevine atananların özlük hakları, emsallerinden az olamaz.

 

MADDE – 3) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE – 4) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 15 Aralık 2010 12:21  

İstatistikler

OS : Linux c
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.6.45
Zaman : 16:20
Ön bellekleme : Etkisizleştirildi
GZIP : Etkisizleştirildi
Üyeler : 3789
İçerik : 480
Web Bağlantıları : 21
İçerik Tıklama Görünümü : 1001717